นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

      ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสรุปผลเพื่อเผยแพร่ รายงานตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา (CAR) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย

1 2 3