ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองนิติการได้ดำเนินการสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖