รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองนิติการได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้จาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ในการจัดโครงการดังกล่าว มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายในหัวข้อดังกล่าวเพื่อให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างถูกต้อง

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวแก่นักศึกษา โดยได้จัดให้มีการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ เพื่อนใช้ดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้มีการการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจดังกล่าวอันจะเป็นการ ช่วยเหลือแนะนำแนวทางให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการต่อไป

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และดำเนินไปตามนโยบายมมร ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยสถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการโดยสถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ซึ่งในกิจกรรมมีการเสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาปัญญาและจิตใจ มีการอบรมการปฏิบัติกรรมฐานโดยพระวิปัสนาจารย์จากทั่วประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศานาให้กับพุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิต่อไป

คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ปฏิบัติ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการหรือแจ้งข้อร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตามเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนร่วมกับกองนิตการได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

1 2 3 5