มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อเสนอแนะ ต่างๆ มาใช้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสเป็นไปในทิศทางเดียวกัน