KICKOFF ITA 2024! “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

KICKOFF ITA 2024!“Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ” การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Online Event อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและเทคนิคการประเมิน ITA 2567 แบบเจาะลึกรายประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA พร้อมเปิดตัวคู่มือการประเมิน ITA 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน QR code ในรายการ รับชมพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC ITA2024, Transparency with Quality, โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ, อ้างอิงข้อมูลจาก itas nacc

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 10 ของหน่วยงานประเภท สถาบันอุดมศึกษา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คู่มือการประเมิน ITA 2566 พร้อมปฏิทิน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่กำหนด รวมถึงนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ได้ทั้งในรูปแบบ “หน้าเดี่ยว” และ “หน้าคู่” ดังนี้  อ้างอิงข้อมูลมาจาก itas.nacc.go.th

KICKOFF ITA 2023 – Growth & Goals การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566

ในรูปแบบ Online Eventพบกับ….● พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.● ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี● คุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD● คุณนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปรับชมพร้อมกันทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC และสำนักงาน ป.ป.ช.ดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2566 ทาง QR code ได้ในงาน https://youtu.be/U5DdiGpus30

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ 91.1 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 1 การป้องกันการทุจริต 100.00 2 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 3 การปฏิบัติหน้าที่ 94.72 4 การใช้อำนาจ 93.97 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.77 6 การใช้งบประมาณ 91.63 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.62 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.19 9 การปรับปรุงการทำงาน […]

1 2 3