ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๒.๐๓ดัชนีการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๑๙ดัชนีการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๑๖ดัชนีการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๐ดัชนีการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒๒ดัชนีคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๑ดัชนีประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๖๑.๑๑ดัชนีการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๒๓ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ดัชนีการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ […]

วงจรคอร์รัปชัน

วงจรของคอร์รัปชัน วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ที่ประชาชนทั่วทุกประเทศต่างสนใจและให้ความสำคัญ องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International – TI ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1993) ได้ให้ความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน” (Corruption) ไว้หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่น โดยองค์กรความโปร่งใสสากลได้ระบุถึงกรณีต่างๆที่จะสามารถเกิดขึ้นในการคอร์รัปชันดังนี้ ปัญหาการคอร์รัปชัน (Corruption) เป็นปัญหาที่รุมแรงปัญหาหนึ่งของการเมือง การบริหารของไทย และยังคงเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาช้านาน จนถึงปัจจุบัน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น คอร์รัปชัน หมายถึง ความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ, ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรม และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการบุติธรรม ซึ่งกล่าวง่ายๆ คือ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรชอบได้ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น 1. การเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต 2. ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ 3. การบอกว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน ประเภทของคอร์รัปชัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1. การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (petty corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก เพื่อดำเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน 2. การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (big […]

สถานการณ์คอร์รัปชันไทย

สถานการณ์คอร์รัปชันไทย.. ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและกระแสความตื่นตัวของคนไทย ทำให้มั่นใจมากว่า “สถานการณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน” กำลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คือ โกงยากขึ้น ถูกตรวจจับง่ายขึ้นและถ้าจับได้ก็เอาตัวคนผิดมาลงโทษได้เร็วและมีโทษหนักขึ้น

กฎใหม่ไขความลับข้อมูลโครงการก่อสร้างรัฐ

‘กฎใหม่ไขความลับข้อมูลโครงการก่อสร้างรัฐ’ นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประเทศไทย จะบังคับใช้มาตรการความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของรัฐอย่างจริงจังแล้ว โดยบังคับตามกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง นับเป็นความก้าวหน้าขั้นสำคัญของการป้องกันการคอร์รัปชันในประเทศไทยเลยทีเดียว

คุณรู้จักกลโกงในแต่ละรูปแบบ ดีพอแล้วหรือยัง?

กลโกง 6 รูปแบบ คุณรู้จักกลโกงในแต่ละรูปแบบ ดีพอแล้วหรือยัง กลโกง เล่ห์เหลี่ยมทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่ 1.สินบน 2.ฮั้วประมูล 3.ร่ำรวยผิดปกติ 4.ปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งเท็จ 5.ทุจริตเชิงนโยบาย 6.ผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าราชการการเมือง แต่งตั้งเพื่อทำงาน หรือปูนบำเน็จ หรือซื้อขายตำแหน่ง

  การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแบบไม่ดูไม่แคร์ใคร จนเกิดเรื่องน่าละอายที่สะท้อนถึงความไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศและเสียงครหาเรื่องปูนบำเหน็จพรรคพวก วางเครือข่ายพวกพ้อง และซื้อขายตำแหน่ง แม้จะกลับลำยกเลิกแต่ก็เรียกแขกสร้างความผิดหวังให้สังคมเป็นอย่างมาก

1 2