รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย