KICKOFF ITA 2023 – Growth & Goals การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566

ในรูปแบบ Online Eventพบกับ….● พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.● ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี● คุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD● คุณนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปรับชมพร้อมกันทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC และสำนักงาน ป.ป.ช.ดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2566 ทาง QR code ได้ในงาน https://youtu.be/U5DdiGpus30