การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี มมร  ความหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ การจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการจัดการและการดำเนินกิจการ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อสร้างความสามารถในการดำเนินงานให้เจริญเติบโต และเพื่อผลประโยช์นของประเทศชาติและประชาชน ความสำคัญ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักถึงภารกิจในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงภารกิจด้านวิจัย บริการวิชาการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้ให้ความสาคัญกับการบริหารและการดำเนินการที่ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สามารถตอบสนองผู้รับบริการและประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จึงได้จัดทำกรอบการกับกำดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ ให้เป็นองค์กรศีลธรรมอย่างยั่งยืน หลักการ : การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ มมร กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ๖ ประการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลงานที่ดีในระยะยาว และให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบุคลากร มมร ที่ต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายได้ (Accountability) หมายถึง บุคลากร มมร ต้องคอยเอาใจใส่ ระลึก และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และยอมรับผลจากการกระทำต่าง ๆ […]