KICKOFF ITA 2023 – Growth & Goals การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566

ในรูปแบบ Online Event
พบกับ….
● พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
● ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
● คุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD
● คุณนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
รับชมพร้อมกันทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC และสำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2566 ทาง QR code ได้ในงาน

https://youtu.be/U5DdiGpus30

ita, ITA2023, Kickoff ITA 2023, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,