คู่มือการประเมิน ITA 2566 พร้อมปฏิทิน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่กำหนด รวมถึงนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ได้ทั้งในรูปแบบ “หน้าเดี่ยว” และ “หน้าคู่” ดังนี้ 

อ้างอิงข้อมูลมาจาก itas.nacc.go.th