ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นั้น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ 91.1 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า

อันดับตัวชี้วัดคะแนน
1การป้องกันการทุจริต100.00
2การเปิดเผยข้อมูล95.00
3การปฏิบัติหน้าที่94.72
4การใช้อำนาจ93.97
5การใช้ทรัพย์สินของราชการ91.77
6การใช้งบประมาณ91.63
7การแก้ไขปัญหาการทุจริต90.62
8ประสิทธิภาพการสื่อสาร84.19
9การปรับปรุงการทำงาน82.02
10คุณภาพการดำเนินงาน77.16

ในการจัดอันดับผลคะแนนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 91.1

ประกาศสำนักงาน ปปช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565