รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เช่น การบรรยายให้ความรู้เพื่อ, การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันวางแผนและจัดโครงการกับหน่วยงานราชการเพื่อบริการวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์ในปัจจุบัน