การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนร่วมกับกองนิตการได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป