แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่