หน้าแรก

ita64-2

ข่าวสาร

KICKOFF ITA 2024! “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

KICKOFF ITA 2024!“Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ” การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Online Event อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและเทคนิคการประเมิน ITA 2567 แบบเจาะลึกรายประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA พร้อมเปิดตัวคู่มือการประเมิน ITA 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน QR code ในรายการ รับชมพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC ITA2024, Transparency with Quality, โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ, อ้างอิงข้อมูลจาก itas nacc

ข้อมูลต่อต้านคอรัปชั่น

วงจรคอร์รัปชัน

วงจรของคอร์รัปชัน วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ที่ประชาชนทั่วทุกประเทศต่างสนใจและให้ความสำคัญ องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International – TI ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1993) ได้ให้ความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน” (Corruption) ไว้หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่น โดยองค์กรความโปร่งใสสากลได้ระบุถึงกรณีต่างๆที่จะสามารถเกิดขึ้นในการคอร์รัปชันดังนี้ ปัญหาการคอร์รัปชัน (Corruption) เป็นปัญหาที่รุมแรงปัญหาหนึ่งของการเมือง การบริหารของไทย และยังคงเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาช้านาน จนถึงปัจจุบัน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น คอร์รัปชัน หมายถึง ความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ, ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรม และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการบุติธรรม ซึ่งกล่าวง่ายๆ คือ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรชอบได้ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น 1. การเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต 2. ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ 3. การบอกว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน ประเภทของคอร์รัปชัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1. การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (petty corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก เพื่อดำเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน 2. การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (big […]