รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยสถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการโดยสถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ซึ่งในกิจกรรมมีการเสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาปัญญาและจิตใจ มีการอบรมการปฏิบัติกรรมฐานโดยพระวิปัสนาจารย์จากทั่วประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศานาให้กับพุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิต่อไป