รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๙๒.๒๐ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นี้

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๙๒.๒ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๗.๗๑
ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๒๕
ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๓๘
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๑๐๐
ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๕๐
ในการจัดอันดับผลคะแนนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ ๙๒.๒ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๕ ของจำนวน ๘๓ หน่วยงาน

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด