รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสรุปผลเพื่อเผยแพร่ รายงานตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา (CAR)
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย

จัดทำโดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

   โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

   โดยคณะกรรมการตรวจปละประเมินคุณภาพการศึกษา