รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตามเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง