รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวแก่นักศึกษา โดยได้จัดให้มีการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ เพื่อนใช้ดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้มีการการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจดังกล่าวอันจะเป็นการ ช่วยเหลือแนะนำแนวทางให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการต่อไป