รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองนิติการได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้จาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ในการจัดโครงการดังกล่าว มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายในหัวข้อดังกล่าวเพื่อให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างถูกต้อง