คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ปฏิบัติ