รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๕.๙๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก

      โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๕.๙๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ สูงมาก โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๕.๙๐
ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๙๘
ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๘๒
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๗๘.๖๓
ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๘๔

      ในการจัดอันดับผลคะแนนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ ๘๕.๙๑ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๑๖ ของจำนวน ๘๑ หน่วยงาน

คลิ๊ก เพื่ออ่านรายละเอียด