ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า

ดัชนีการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๒.๐๓
ดัชนีการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๑๙
ดัชนีการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๑๖
ดัชนีการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๐
ดัชนีการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒๒
ดัชนีคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๑
ดัชนีประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๖๑.๑๑
ดัชนีการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๒๓
ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
ดัชนีการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

ในการจัดอันดับผลคะแนนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๖ ของจำนวน ๘๓ หน่วยงาน

การจัดลำดับผลคะแนนในระดับอุดมศึกษา (หน้าที่ ๒๔)