คุณรู้จักกลโกงในแต่ละรูปแบบ ดีพอแล้วหรือยัง?

กลโกง 6 รูปแบบ
คุณรู้จักกลโกงในแต่ละรูปแบบ ดีพอแล้วหรือยัง
กลโกง เล่ห์เหลี่ยมทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่
1.สินบน
2.ฮั้วประมูล
3.ร่ำรวยผิดปกติ
4.ปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งเท็จ
5.ทุจริตเชิงนโยบาย
6.ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.สินบน เป็นอย่างไร
สินบน หมายถึงผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ ที่ให้ หรือรับจากใคร ก็ตาม เพื่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ค่าจ้าง ค่าแรง หรือเงินเดือน ที่ควรจะได้รับตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ สินบนแบ่งเป็น ติดสินบน (การเสนอให้) และ เรียกสินบน (การเรียกเก็บ)
ส่วย หมายถึง สินบนที่จ่ายเป็นประจำ
กินตามน้ำ หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่ได้ เรียกรับ แต่ไม่ปฏิเสธ
ตัวอย่าง
“ติดสินบน” นายกินจุ โอนรถยนต์ ให้ แก่นายกินมาก ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน เพื่อให้ มีการออก ใบอนุญาตสถานบริการให้แก่นายกินจุ  ถือว่านายกินจุติดสินบน(การเสนอให้) เจ้าพนักงาน และนายกินมากรับสินบน
“เรียกสินบน” นายกินไม่หยุด เป็นเจ้าพนักงาน ซึ่งเอ่ยปากขอให้ นายกินไม่เลือก จ่ายเงินแก่ตนเพื่อให้การจดทะเบียนที่ดิน ของนายกินไม่เลือก เร็วกว่าปกติ ถือว่านายกินไม่หยุดเรียก สินบนและนายกินไม่เลือก จ่ายสินบน
“กินตามน้ำ” นายกินเรียบเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการตรวจการจ้างสิ่งปลูกสร้างของราชการ รับเงินจากนายกินไม่เหลือ ซึ่งเป็นผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดยนายกินเรียบไม่ได้เรียกร้อง  นายกินไม่เหลือแจ้งว่ า “กรรมการ ทุกคนรับกันหมดแล้ว” นายกินเรียบทราบว่ากรรมการทุกคน รับจริง จึงยอมรับเงินนั้นโดยไม่ปฏิเสธ เพื่อไม่ให้ มีปัญหาในหน่วยงาน ถือว่า นายกินเรียบกินตามน้ำ
“ส่วย” พ่อค้าแม่ค้าทางเท้าบริเวณ หนึ่งได้จ่ายเงินรายเดือนเป็น ประจำแก่นายรีดไถซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อที่จะได้ค้าขายบนทางเท้านั้นได้ ถือว่านายรีดไถรับส่วย และ พ่อค้าแม่ค้าส่งส่วย
2.กลโกงฮั้วประมูล เป็นอย่างไร
ฮั้วประมูล หมายถึง การทำยังไงก็ได้ให้คู่แข่งยอมหลีกทางในการประมูลแข่งขันการยื่นซองเสนอราคา รวมถึงขัดขวางการเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐ จนทำให้ประเทศชาติเสียหาย
กลโกงของการฮั้วประมูล
1.หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งมีโครงการสร้างตึกใหม่ จึงจัดให้มีการยื่นซองประกวดราคา โดย
กำหนดงบประมาณโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท
2.มีบริษัทสนใจเข้าร่วมประมูลราคา โดยมีบริษัทกินบ้านกินเมือง จำกัด เป็นตัวเก็ง ซึ่งบริษัทกินบ้านกินเมืองคำนวนต้นทุนก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ80 ล้านบาทก็สามารถชนะการประมูลได้สบาย
3.ก่อนวันยื่นซองประมูล บริษัทกินบ้านกินเมืองได้โทรศัพท์ติดต่อบริษัทอื่น โดยขอความร่วมมือให้เสนอราคาสูงกว่า 95 ล้านบาท และจะจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทละ 3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทกินบ้านกินเมืองจะยื่นราคาที่ 95 ล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงยื่นแค่ 80 ล้านบาท ก็อาจชนะการประมูลได้แล้ว
4.บริษัท อื่นเห็น ว่าสู้ราคาประมูลไม่ได้ หากพลาดการประมูล อาจจะได้เงินเลยสักบาท สู้เอาเงิน 3 ล้านบาทไปเลยจะดีกว่า จึงตอบตกลงตามที่บริษัทกินบ้านกินเมืองยื่นข้อเสนอ ทำให้ บริษัทกินบ้านกินเมืองชนะการประมูลงานครั้งนั้นด้วยราคายื่นซอง95 ล้านบาท
3.ร่ำรวยผิดปกติ
กลโกงประเภทนี้มักเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้ตำแหน่งหรือมีอำนาจหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นร่ำรวยผิดปกติ หรือ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ร่ำรวยผิดปกติ หมายถึง ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาก หรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรจากการทำงาน หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ หากเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งในลักษณะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ เรียกว่า ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
กลวิธีการโกง
นายละโมบเข้ารับตำแหน่งอธิบดีในกรมกองซึ่งดูแลการเก็บภาษีหลังจากนั้นนายละโมบมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นมหาศาล โดยไม่สามารถพิสูจน์ที่มาที่ไปของเงินดังกล่าวได้ ถือว่านายละโมบร่ำรวยผิดปกติ
4. ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน หรือ แจ้งเท็จ
ใครกันนะที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน?

“ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น หรือหนี้สินลดลงผิดปกติ ไม่มีที่มาที่ไป … ส่อแววจะพบการทุจริต”
หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หากจงใจปิดบังไม่ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินหรือยื่นแสดงรายการด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เราเรียกว่า ปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ
กลวิธีการโกง
นายกินทุกทาง เป็นปลัดกระทรวงหนึ่ง มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามบทบัญญัติทางกฎหมายแต่นายกินทุกทางจงใจไม่ยื่น เพราะกลัวจะถูกตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ ถือว่านายกินทุกทางจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินส่วน
นายกินตลอดตัว เป็นนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งนายกินตลอดตัวมีทรัพย์สินรวม 100 ล้านบาท แต่จงใจแสดงข้อมูลว่ามีทรัพย์สินเพียง 20 ล้านบาท ถือว่านายกินตลอดตัวจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ
5.ทุจริตเชิงนโยบาย คืออะไร
กลโกงประเภทนี้จะพบมากในหมู่ข้าราชการระดับสูง และนักการเมืองในบ้านเราบางกลุ่ม คนเหล่านี้จะอาศัยการกำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เช่น ผุดโครงการผลาญงบประมาณ ตรากฎหมายด้วยความรีบเร่ง ทั้งรีบแก้รีบเพิ่มกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ ซึ่งบางครั้งเราเรียกว่า การทุจริตระดับนโยบาย
กลวิธีการโกง
นายกินเงียบเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจในการบริหารนโยบายเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย นายกินเงียบจึงผลักดันโครงการสร้างโรงบำบัดนข้อเสียผ่านมติคณะรัฐมนตรีจนเป็นผลสำเร็จ พร้อมกันนั้น นายกินเงียบได้เปิดบริษัทเพื่อกว้านซื้อที่ดินในบริเวณที่จะดำเนินโครงการสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียโดยนายกินเงียบใช้อำนาจรัฐมนตรีข่มขู่ให้ข้าราชการกรมที่ดินออกโฉนดในที่สาธารณประโยชน์ และซื้อที่ดินราคาถูกจากชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งให้บริษัทเอกชนที่ตนจัดตั้งขึ้นมาเสนอขายที่ดินเหล่านั้นให้กับโครงการบำบัดน้ำเสียในราคาที่สูงขึ้นเพื่อรับส่วนต่างจากการขายที่ดินอีกทั้งนายกินเงียบยังสั่งให้มีการปรับแผนโครงการเพื่อให้ที่ดินของบริษัทที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องได้ประโยชน์มากที่สุด กรณีนี้เห็นได้ว่า นายกินเงียบฉ้อโกงด้วยวิธีทุจริตเชิงนโยบาย
6. ผลประโยชน์ทับซ้อน คืออะไร
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับคนหรือพวกพ้องแทน ทำให้การใช้อำนาจ หน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ
กลวิธีการโกง
นางสาวกินแหลกเป็น นายกองคก์รการบริหารส่วนตำบล ลงนามทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารบริหารส่วนตำบล โดยที่ตนเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างก่อสร้างด้วย จะเห็นได้ว่าผลประโยชน์ส่วนรวมที่นางสาวกินแหลก ซึ่งเป็นนายก อบต. ต้องดูแลเรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัวในฐานะผู้รับจ้างก่อสร้าง ถือว่านางสาวกินแหลกมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : www.nacc.go.th/main.php