แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการหรือแจ้งข้อร้องเรียน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖