หน้าที่และภารกิจ

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และหรือชี้แจงขอร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ร้องขอมา 2. กำหนดขั้นตอนดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ติดตาม เร่งรัดการตอบหนังสือร้องเรียน 4. เรียกข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา พิจารณาข้อร้องเรียนและทำความเห็นเสนออธิการบดีเพื่อสั่งการ 5. หน้าที่อื่นๆตามมหาวิทยาลัยมอบหมาย