ผลจากการบรรยายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ทราบถึงจุดอ่อนของการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บางส่วนให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ และได้ทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อค าถามของแบบวัด OIT เพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และแผนการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด าเนินการให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใสยิ่งขึ้น

ผลจากการบรรยายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ทราบถึงจุดอ่อนของการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บางส่วนให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ และได้ทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อค าถามของแบบวัด OIT เพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และแผนการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด าเนินการให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใสยิ่งขึ้น

ผลจากการบรรยายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทราบถึงจุดอ่อนของการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
บางส่วนให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ และได้ทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อค าถามของแบบวัด OIT
เพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และแผนการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด าเนินการให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น