โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเสาหลัก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม ส่งเสริม และสื่อสารการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ มมร ให้แพร่หลายจริงจัง และเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการกำกับดูแล และกำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถยึดถือปฏิบัติได้ โดยแบ่งเป็น ๓ โครงสร้าง ดังนี้ ๑. ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวกอง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับใน มมร ซึ่งมีบทบาท ดังนี้ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบุคลากร มมร รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของ มมร ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบุคลากร มมร ร่วมกับบุคลากร มมร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (วัฒนธรรมองค์กร) ที่มมร มุ่งหวัง ให้เป็นและให้บังเกิดขึ้นจริง พิจารณาและหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ […]