ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 10 ของหน่วยงานประเภท สถาบันอุดมศึกษา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ 91.1 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 1 การป้องกันการทุจริต 100.00 2 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 3 การปฏิบัติหน้าที่ 94.72 4 การใช้อำนาจ 93.97 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.77 6 การใช้งบประมาณ 91.63 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.62 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.19 9 การปรับปรุงการทำงาน […]

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๒.๐๓ดัชนีการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๑๙ดัชนีการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๑๖ดัชนีการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๐ดัชนีการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒๒ดัชนีคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๑ดัชนีประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๖๑.๑๑ดัชนีการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๒๓ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ดัชนีการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ […]