ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๑ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A โดยเมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๒.๐๓ดัชนีการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๑๙ดัชนีการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๑๖ดัชนีการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๐ดัชนีการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒๒ดัชนีคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๑ดัชนีประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๖๑.๑๑ดัชนีการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๒๓ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ดัชนีการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ […]