อธิการบดี มมร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 
               วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นและใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยศีลธรรมอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมศีลธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน บนพื้นฐานหลักหิริโอตัปปะธรรม รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมศีลธรรมที่ดีงามเป็นวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย “ผู้มีความรู้ดีและประพฤติดีคือผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์”