รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และดำเนินไปตามนโยบายมมร ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ