มมร.ประกาศต้านคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย (ข่าวจาก http://www.dailynews.co.th)

มหาวิทยาลัยศีลธรรม
 

อธิการบดี มมร.ประกาศเจตจำนงต้านคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัย เน้นสร้างบุคลากรธรรมาภิบาล เตรียมปรับช่องโหว่แผนยุทธศาสตร์ เพิ่มจุดแข็งให้มหาวิทยาลัย

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2560 โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ได้คะแนนน้อยสุด 57.43 เป็นอันดับรั้งท้าย นั้น วันนี้(4 ธ.ค.) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ มมร. ได้จัดสัมมนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง ออกประกาศ มมร. เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหาร มมร. โดยประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า มมร. มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เป็นมหาวิทยาลัยศีลธรรม

พระเทพบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า เจตจำนงของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการ 5 ประการ ดังนี้

1.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
2.ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยม ศีลธรรม ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน บนพื้นฐานหลักหิริโอตตัปปะธรรม
3.ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำทุจริต
4.ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา มมร.ตระหนักถึงผลร้ายต่อการทุจริต และ
5.มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมศีลธรรมในองค์กร”ผู้มีความรู้ดีและประพฤติดี คือ ผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์”

“ การประกาศเจตจำนงดังกล่าว ตั้งเป้าหมายจะสร้างภาพลักษณ์ให้ มมร.เป็นองค์กรที่โปร่งใส พัฒนาบุคลากรให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ทั้งนี้ อาตมาจะนำแผนยุทธศาสตร์ มมร.มาดูในรายละเอียดอีกครั้งว่า ยังมีจุดอ่อนตรงไหน และต้องดำเนินการเรื่องใดให้เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในอนาคต” อธิการบดี มมร.กล่าว…

แหล่งที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/613827