มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566