ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์กรศีลธรรม และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : International Anti-Corruption Day

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC)

มมร.ประกาศต้านคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย (ข่าวจาก http://www.dailynews.co.th)

อธิการบดี มมร.ประกาศเจตจำนงต้านคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัย เน้นสร้างบุคลากรธรรมาภิบาล เตรียมปรับช่องโหว่แผนยุทธศาสตร์ เพิ่มจุดแข็งให้มหาวิทยาลัย

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเสาหลัก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม ส่งเสริม และสื่อสารการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ มมร ให้แพร่หลายจริงจัง และเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการกำกับดูแล และกำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถยึดถือปฏิบัติได้ โดยแบ่งเป็น ๓ โครงสร้าง ดังนี้ ๑. ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวกอง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับใน มมร ซึ่งมีบทบาท ดังนี้ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบุคลากร มมร รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของ มมร ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบุคลากร มมร ร่วมกับบุคลากร มมร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (วัฒนธรรมองค์กร) ที่มมร มุ่งหวัง ให้เป็นและให้บังเกิดขึ้นจริง พิจารณาและหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ […]

อธิการบดี มมร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

1 2